Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020

lãng quênEm xin
một giọt mưa thu
Lỡ tay làm ướt ưu tư nỗi buồn
Em xin đôi cánh thiên thần
Trượt chân làm ướt bâng khuâng nắng chiều
Em xin giọt đắng tình yêu
Lãng quên nhầm gửi một người mới quen


Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2020/04/lang-quen.html