Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Vô đề


Có những ngày
lạc mất mùa đông
Hà Nội Phố
bâng khuâng trong sắc lá
Bóng mùa thu
vắt ngang như dải lụa
Sóng sánh
ánh tơ vàng mang mác gió heo may


Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2019/05/vo-e_20.html