Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2018

Vẫn ngóng chờ

Tuổi muộn
nhưng tình em sao muộn?
Vẫn nồng say
phơi phới tuổi trăng tròn.
Bờ sông thơ
cỏ xuân xưa nghẽn lối,
Vẫn ngóng chờ
ai đó giúp khơi trong…


Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2018/04/van-ngong-cho.html