Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017

Tóc thềLỡ trao
một lọn tóc thề,
Ngỡ rằng người ấy thuộc về mình thôi.
Ngóng trông hơn nửa đời người,
Mái đầu đã bạc mà người vẫn xa.


Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2017/11/toc-the.html