Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017

Bàn tay

1


Bàn tay là bàn tay ai,
Bỗng dưng sao lại chạm vào người em.
Biết rồi giả bộ ngồi im,
Xem bàn tay ấy kiếm tìm cái chi?

Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2017/11/ban-tay.html