Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017

Anh chỉ sợ


Một dòng trôi
lặng lẽ khép đôi bờ,
Thuyền anh đến đôi bờ chia hai nửa,
Anh chỉ sợ mái chèo kia nghiêng ngả,
Để thuyền anh chới với bến bờ em.


Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2017/09/anh-chi-so.html