Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

Chỉ ước một điều

Một ngày 
biết bấy nhiêu giờ,
Để tôi cứ phải vu vơ nhớ nàng*.
Khi thì trong cảnh mơ màng,
Khi thì chợt thấy lỡ làng đơn côi.
Khi thì giọt lệ đầy vơi,
Khi thì sung sướng cười cười liêu siêu.
Nếu cho tôi ước một điều,

Giản đơn tôi được sớm chiều bên em.
____________

* Ý thơ Nguyễn Bính

Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2017/06/chi-uoc-mot-ieu.html