Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

Cái ghế

Có chức hẳn có quyền,
Lời cổ nhân đã dạy.
Chức dùng chỉ chỗ ngồi,
Quyền xét điều nhân nghĩa.

Cái ghế cao mấy tấc,
Cái đầu cao mấy phân.
Chức quyền ai hiến dâng,
Ghế ngồi ai lót ghế?

Cái đầu để suy nghĩ  ,
Cái ghế dùng để ngồi.
Nhưng có kể lộn ngôi,
Cái đầu thành cái ghế!


Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2017/02/cai-ghe.html