Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

Giọt buồn

Giọt buồn
lắng đọng bâng khuâng,
Như con sông nhỏ đôi dòng lãng du.
Một dòng lơ đãng cùng thơ,
Một dòng chở hạt mưa sa ái tình.
Đã rằng yêu chỉ riêng mình,
Mà sao vẫn thấy vô tình đơn côi


Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2017/01/giot-buon.html