Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

Tập thơ: Ở giữa chông chênh
BÌA TẬP THƠ Ở GIỮA CHÔNG CHÊNH 
XUẤT BẢN 2016

Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/12/tap-tho-o-giua-chong-chenh.html