Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

Tập thơ: Chiêm nghiệm
BÌA TẬP THƠ: CHIÊM NGHIỆM 
XUẤT BẢN 2007Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/12/tap-tho-chiem-nghiem.html