Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

Tập thơ: Biên độ những đường congBÌA TẬP THƠ BIÊN ĐỘ NHỮNG DƯỜNG CONG 
XUẤT BẢN 2008
Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/12/tap-tho-bien-o-nhung-uong-cong.html