Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

Không thể

Anh bảo rằng
hãy lấy người yêu anh
Đừng mộng tưởng đến người mình yêu nữa
Nhưng em ơi làm sao anh có thể

Lấy một người mà không phải là em?

Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/12/khong-the.html