Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

Có thể

Một dòng thơ 
không nói hết tình anh, 
Ngỏ một lời yêu chưa phải là tất cả. 
Một dòng tin nhưng lại là có thể, 
Làm em xao lòng chạnh nỗi suy tư?

Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/12/co-the.html