Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

Cám ơn

Cảm ơn 
cuộc đời
cảm ơn thời gian
Cảm ơn em và những người xa lạ
Cảm ơn con tim biết vay và trả
Cảm ơn ái tình giữa nhận và cho.

Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2016/12/cam-on.html