Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

Khai thác tài sản trí tuệ, nâng cao thương hiệu sản phẩm Việt Nam

Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-  2015 đã góp phần thúc đẩy thúc đẩy năng suất, chất lượng của sản phẩm hàng hóa là thế mạnh và tiềm năng vùng, miền và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp địa phương.

Thuận Phong (tổng hợp)

Nguồn : Người đưa tin
Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2015/12/khai-thac-tai-san-tri-tue-nang-cao.html