Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

10 điều luật quan trọng được sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2016

Bắt đầu từ năm mới 2016, hàng loạt chính sách quan trọng sẽ được đổi mới như Luật bảo hiểm xã hội, Cá nhân có quyền lựa chọn cơ quan đăng ký hộ tịch cho mình mà không phải phụ thuộc vào nơi cư trú, Luật tổ chức chính quyền địa phương...

Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Theo Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí với các nội dung như tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; xác minh vụ việc tham nhũng, lãng phí; xử lý người có hành vi tham nhũng, lãng phí; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ, khen thưởng đối với người có công phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng, lãng phí.

Quy định chức danh Tổng Thư ký Quốc hội

Hình ảnh 10 điều luật quan trọng được sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 số 1
Luật quy định chức danh Tổng Thư ký Quốc hội. Ảnh internet

Luật tổ chức Quốc hội gồm 7 chương, 102 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016, quy định rõ chức danh Tổng thư ký Quốc hội do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm để tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội.

Trong luật bổ sung các quy định nhằm xác định cụ thể vị trí pháp lý của đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Luật Kiểm toán nhà nước

Luật Kiểm toán nhà nước có hiệu lực từ ngày 1/1/206, điểm mới là Luật quy định rõ việc kiểm toán đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đã có trong kế hoạch kiểm toán năm 2015 được tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thành kế hoạch kiểm toán.

Luật tổ chức chính quyền địa phương

Điểm mới của Luật tổ chức chính quyền địa phương là tăng số lượng đại biểu HĐND thành phố Hà Nội và TP HCM từ 95 lên 105 để phù hợp với quy mô dân số, đặc điểm, tính chất của các đô thị lớn này. Ngoài ra, tất cả đơn vị hành chính đều tổ chức HĐND và UBND (cấp chính quyền địa phương), chấm dứt việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường.

Luật tổ chức Quốc hội

Luật tổ chức Quốc hội quy đinh về chức danh Tổng thư ký. Theo đó, Tổng thư ký Quốc hội do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm để tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội. Tổng thư ký là đại biểu Quốc hội đồng thời giữ vai trò là Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, chịu trách nhiệm trước Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động của Văn phòng Quốc hội.

Luật tổ chức chính phủ

Luật Tổ chức Chính phủ với 7 chương, 50 điều, có hiệu lực từ ngày 1/1/2016, quy định cụ thể số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 5 người; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao không quá 6 người. Trường hợp do sáp nhập bộ, cơ quan ngang bộ hoặc do yêu cầu điều động, luân chuyển cán bộ của cơ quan có thẩm quyền thì Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Đồng thời, Luật cũng quy định số lượng  cấp phó của người đừng đầu vụ, văn phòng, thanh tra, cục, đơn vị sự nghiệp công lập không quá 3 người; số lượng cấp phó của người đứng đầu tổng cục không quá 4 người.

Chính phủ lãnh đạo công tác của Chính phủ; lãnh đạo việc xây dựng chính sách và tổ chức thi hành pháp luật; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Luật bảo hiểm xã hội

Luật bảo hiểm xã hội có những thay đổi mới bắt đầu từ ngày 1/1/2016 như tăng tiền đóng bảo hiểm. Cụ thể, mức đóng sẽ dựa trên lương cộng phụ cấp ghi trong hợp đồng lao động; từ 1/1/2018 trở đi mức đóng trên lương cùng phụ cấp và các khoản bổ sung ghi trong hợp đồng lao động. Phụ cấp được xác định là các khoản cố định, ít biến động, gồm tiền để bù đắp điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà lương thỏa thuận trong hợp đồng chưa tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

Luật nghĩa vụ quân sự

Hình ảnh 10 điều luật quan trọng được sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 số 2
Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự. Ảnh internet

Luật quy định, công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ. Độ tuổi gọi nhập ngũ từ 18 đến 25, nhưng với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng.

Những đối tượng được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ: Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực; Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư đủ 24 tháng trở lên; Hoàn thành nhiệm vụ tham gia Công an xã liên tục từ 36 tháng trở lên; Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên, đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị.

Cá nhân có quyền lựa chọn cơ quan đăng ký hộ tịch

Luật Hộ tịch quy định cá nhân có quyền lựa chọn cơ quan đăng ký hộ tịch cho mình mà không phải phụ thuộc vào nơi cư trú như trước đây. Cá nhân có thể được đăng ký hộ tịch tại cơ quan đăng ký hộ tịch nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi đang sinh sống. Khi đăng ký hộ tịch, người dân được cấp trích lục hộ tịch.

Luật căn cước công dân 

Từ năm 2016, Luật Căn cước công dân có hiệu lực, tất cả công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên sẽ được cấp thẻ căn cước 12 số thay cho chứng minh thư. Đây là giấy tờ tùy thân, thể hiện thông tin cơ bản về lai lịch, nhận dạng của công dân Việt Nam, được sử dụng trong các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

Quốc Huy (tổng hợp)

Nguồn : Người đưa tin
Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2015/12/10-ieu-luat-quan-trong-uoc-sua-oi-co.html