Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

Bộ Nội vụ giải đáp về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở tuổi 30

Theo lý giải của Bộ Nội vụ thì qua buổi làm việc với Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, nghe báo cáo về việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo, 30 tuổi giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, cho thấy trường hợp ông Bảo không phải là trường hợp cá biệt mà nằm trong 51 trường hợp được giới thiệu ứng cử luân chuyển bổ nhiệm có độ tuổi rất trẻ từ 30-40 tuổi của tỉnh.

Nguồn : Vietnam Plus
Links topic: https://www.choiblogtamgasearchbox.info/2015/10/bo-noi-vu-giai-ap-ve-viec-bo-nhiem-giam.html